Overslaan en naar de inhoud gaan

GO! Scholengroep 24K wordt bestuurd op verschillende niveaus. We leggen hier onze organisatiestructuur uit.

Algemeen beleid: de raad van bestuur

De raad van bestuur heeft bevoegdheden op vlak van algemeen beleid, pedagogisch beleid, materiaal en financieel beleid. De raad van bestuur bestaat uit zes rechtstreeks door de schoolraden verkozen leden, drie gecoöpteerde leden en de algemeen directeur met raadgevende stem.  

Dagelijkse leiding: algemeen directeur en coördinerende directeurs

De algemeen directeur staat in voor het dagelijks beheer van de scholengroep en heeft beslissings- en managementbevoegdheid.

Onze scholengroep bestaat uit twee scholengemeenschappen: een scholengemeenschap basisonderwijs met aan het hoofd een directeur-coördinator (dico) en een scholengemeenschap secundair onderwijs met aan het hoofd een coördinerend directeur (codi).  Codi en dico ondersteunen de scholen en staan de algemeen directeur bij in het dagelijks beleid.

College van directeurs

Het college van directeurs bestaat uit alle directies van de scholen die deel uit maken van de scholengroep. De algemeen directeur is voorzitter.
Het college van directeurs staat in voor de voorbereiding van de vergaderingen van de raad van bestuur en voor de uitvoering van hun beslissingen.

Algemene vergadering

De algemene vergadering is bevoegd voor de bekrachtiging van de jaarrekening en de begroting.  Zij bestaat uit twee afgevaardigden per schoolraad * en de voorzitter van de raad van bestuur.  De algemeen directeur woont de algemene vergadering bij.

* Elke school heeft een verkozen schoolraad die de directie van de school adviseert.

Centrale diensten

De algemeen directeur stuurt de centrale diensten van de scholengroep aan, die gevestigd zijn in de Polderdreef 42 te De Pinte.

De centrale diensten bestaan uit verschillende “cellen” per bevoegdheidsdomein: financiële cel, cel infrastructuur, cel ICT, cel personeelsadministratie.  Tot de centrale diensten behoren ook de HRM-medewerker en de preventieadviseur.  

Meer info over onze centrale diensten vinden jullie onder de rubriek ondersteuning.